Fullcertordning igjen for Greyhound

Fra årets representantskapsmøte kom følgende vedtak:
 
«Fullcertordningen gjøres gjeldende for alle raser i alle klubber og forbund uten unntak med virkning fra 01.01.2022. Fullcertordningen kan ikke endres eller tas opp til ny behandling før det har gått minimum fem år.»
 
Dette betyr at også for Greyhound vil det igjen være fullcertordning.
Dette betyr at dersom den hunden som ikke er champion men er plassert først ikke kan nyttegjøre seg av certifikatet så vandrer dette til neste hund og hunden etter dette får reservecertifikat. Om den igjen ikke kan nyttegjøre seg av certet så deles det ikke ut certifikat eller reservecertifikat.