Lover

Lover for Norsk Greyhound Klubb, stiftet 1952.

Fastsatt av Norsk Greyhound Klubbs styre 29.04.15 etter fullmakt fra årsmøtet 19.03.12.

Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den 30.06.2015.

Kap 1 Innledende bestemmelser
§1-1 Organisasjon og virkeområde
Klubbens navn er Norsk Greyhound Klubb, og forkortes til NGK. Klubben er selvstendig rettssubjekt og er å regne som egen juridisk enhet. Klubben er medlemsklubb i Norsk Kennel Klub (NKK), og klubben er derfor forpliktet til å overholde NKKs lover, saksbehandlingsregler og bestemmelser, (med mindre særskilt dispensasjon er gitt av NKKs Hovedstyre). Klubben plikter også å vedta lover som pålegger sine egne medlemmer å følge NKKs lover og ikke å handle motstridende mot disse. Klubben omfatter rasen greyhound. Klubbens verneting er Oslo.

§1-2 Formål
Norsk Greyhound Klubb har til formål å ivareta hundens og hundeholdets interesser i Norge, samt å bidra til å fremme positive aktiviteter med hund og utviklingen av rasen greyhound Norsk Greyhound Klubb skal også arbeide for etisk og praktisk riktig behandling av hunder, og for at avl av hunder skjer i ønsket retning, både når det gjelder rasestandard og rasenes sunnhet.
I tillegg bør klubben etterstrebe å:
– bidra til å ivareta utviklingen av fysisk og psykisk sunne hunder, typeriktige, funksjonelle og sosialt vel tilpassede individer, gjerne i samarbeid med aktuell raseklubb.
– ivareta medlemmenes kynologiske interesser.

§1-3 Definisjoner
Klubbens organer:
– Årsmøte
– Ekstraordinært årsmøte
– Styret
– Valgkomite

Kap 2 Medlemskap og krav til dette
§2-1 Medlemskap
Styret kan nekte å oppta som medlem person som antas å kunne skade klubben og/eller hundesaken. Ingen har krav på medlemskap i klubben. Person nektet tatt opp i klubben som medlem kan anke avslag til NKKs Appellutvalg.

Husstandsmedlemskap forutsetter at det eksisterer et hovedmedlemskap på samme bostedsadresse. Husstandsmedlem vil ikke motta klubbens tidsskrift eller hundesport.

Æresmedlem, Styret kan på årsmøtet foreslå særlig fortjente medlemmer som klubbens æres-medlemmer. Det kreves 2/3 kvalifisert flertall og voteres uten debatt. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent til klubben.

Styret kan påskjønne personer som har ytt klubben spesielt store tjenester i en enkeltsak eller på et enkeltfelt. Disse tildeles hederstegn.

§2-2 Medlemskontingent
Alle enkeltmedlemmer skal betale en grunnkontingent til NKK med den størrelse som er fastsatt av NKKs Representantskap, samt klubbkontingent, fastsatt av klubbens årsmøte. Medlem har ingen rettigheter før full kontingent er betalt.

§2-3 Medlemsplikter
Medlemmene er forpliktet til å støtte Norsk Greyhound Klubbs og Norsk Kennel Klubs virksomhet samt å følge Norsk Greyhound Klubbs og Norsk Kennel Klubs lover og bestemmelser.
Medlemmene er forpliktet til å sette seg inn i gjeldende regler for aktiviteter og forhold de befatter seg med slik de er offentliggjort av Norsk Kennel Klub eller klubben hva gjelder klubbinternt regelverk.

§2-4 Opphør av medlemskap
Medlemskap i klubben opphører ved:
a) Utmeldelse
b) Strykning besluttet av klubbens styre på grunn av manglende kontingentbetaling og/eller annen uregulert gjeld til klubben
c) Strykning på grunn av manglende betaling av grunnkontingent til NKK
d) Vedtak om eksklusjon etter NKKs lover Kap. 7

§2-5 Disiplinær reaksjoner
Norsk Kennel Klubs lover Kap.7 Disiplinærreaksjoner m.m gjelder i sin helhet. Norsk Greyhound Klubbs styre har også anledning til å anmode medlem om å uttre.

Kap 3 Organisasjon
§3-1 Høyeste myndighet
Klubbens høyeste myndighet er Årsmøtet som avholdes hvert år innen utgangen av mars. Årsmøtet fatter sine vedtak med alminnelig flertall av fremmøtte stemmer med unntak av lovvedtak (som krever 2/3 flertall) og beslutning om oppløsning av klubben (som krever 3/4 flertall).
I tilfelle av stemmelikhet er forslaget forkastet.
Et vedtak trer i kraft straks med mindre vedtaket selv angir noe annet. Det kan alltid kreves skriftlig avstemning.

§3-2 Møte og stemmerett
Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten i det år årsmøtet avholdes har møterett og stemmerett på årsmøtet. Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap. Alle medlemmer over 15 år har fulle medlemsrettigheter og er valgbare til verv i klubben.

Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte eller ved fullmakt. Det kan stilles med maksimalt 2 fullmakter pr frammøtt medlem. På klubbens årsmøte kan NKK møte med inntil 2 representanter som har talerett, men ikke stemmerett.

§3-3 Innkalling
Dato for årsmøtet skal bekjentgjøres for medlemmene med minst 8 ukers varsel. Det skal av styret innkalles til ordinært årsmøte med minst 3 ukers frist. Innkallingen skal sendes medlemmet direkte, enten pr post, epost eller i adressert medlemsblad.

Med innkallelsen skal følge:
– Dagsorden
– Årsberetning
– Regnskap med revisors beretning
– Budsjett for inneværende år
– Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato.
– Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet. Forslag fra medlemmene må være styret i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato.

§3-4 Årsmøtets oppgaver.
Årsmøtets oppgaver er å:
a) Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, fullmakter, innkallingen og dagsorden, samt å gi observatører rett til å være til stede.
b) Oppnevne møteleder, referent(er), eventuelt tellekorps og 2 representanter til å undertegne protokollen fra møtet.
c) Behandle årsberetning
d) Godkjenne regnskap med revisors beretning
e) Godkjenne budsjett for inneværende år
f) Behandle og fatte vedtak i alle saker som er ført opp på innkallingens dagsorden. På dagsorden skal det i tillegg til rettidig fremmede forslag alltid stå behandling av kontingent. Benkeforslag er ikke tillatt
g) Vedta instruks for organer som opprettes av årsmøtet.

Velge:
– Leder for 2 år
– Nestleder for 2 år
– Sekretær for 2 år
– Kasserer for 2 år
– [1] styremedlem for 2 år
– [2] varamedlemmer for 1 år

– Revisor med vararevisor for: 1 år.
– Valgkomite med Leder og øvrige: 2 medlemmer for: 3 år, samt: 1 vararepresentant for 1 år
– Lurecoursingkomite med Leder og 2 medlemmer for 3 år

Ved behov bør det ved valg settes en funksjonstid som sikrer kontinuitet i styret og komiteer. Personer som er dømt for dyremishandling etter ”Lov om dyrevelferd” kan ikke velges eller oppnevnes til tillitsverv i klubben.
Kun saker oppført på dagsorden kan behandles, benkeforslag er ikke tillatt. Endringsforslag til saker på dagsorden kan fremsettes under årsmøtet, dog ikke ved valg.

Dersom det ikke foreligger kandidater til ledige tillitsverv, kan Årsmøtet vedta å akseptere benkeforslag.

§3-5 Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinær årsmøte avholdes hvis årsmøtet, styret eller minst 10 % av medlemmene forlanger det.

Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av de ekstraordinære saker som skal behandles. Kun de oppgitte saker eller forslag kan behandles. Endringsforslag til saker på dagsorden kan fremsettes under årsmøtet, dog ikke ved valg. Benkeforslag er ikke tillatt.
Reglene for ordinært årsmøte gjelder for øvrig så langt de passer.

Kap 4 Styret m.v.
§4-1 Styret
Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene.

§4-2 Vedtak og representasjon
Styret er beslutningsdyktig når mer en halvparten av styremedlemmer er til stede. Styret sammenkalles når leder bestemmer eller når ett av styremedlemmene krever det. Det skal føre protokoll over styremøtene og de skal være tilgjengelig for medlemmene og NKK.

§4-3 Styrets oppgaver er å:
– lede klubben mellom årsmøtene
– avholde årsmøte
– drive klubben i samsvar med klubbens formål
– gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet
– oppnevne komiteer og representanter for klubben, og utarbeide retningslinjer for særkomiteer,
– søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber via den lokale NKK-regionen
– behandle disiplinærsaker mot egne medlemmer
– oppnevne representant til NKKs Representantskapsmøte

Kap. 5 Årsmøtevalgte verv/komiteer
§5-1 Valgkomite
Valgkomiteen består av Leder og (minst 2) medlemmer, samt 1 varamedlem. Leder har ansvar for komiteens arbeid. Valgkomiteen tar imot og skal selv fremme forslag på kandidater til alle de verv som skal besettes.

§5-2 Revisor
Årsmøtet velger revisor(er) og vararevisor. Revisor reviderer regnskapene og avgir beretning til årsmøtet.
Både revisor og vararevisor bør være personer med kunnskap og erfaring i regnskapsførsel.

Kap. 6 Diverse bestemmelser
§6-1 Lovendringer
Lovendringer kan kun skje på ordinært årsmøte og må vedtas med minst 2/3 flertall. Lovene og endringer av disse må sendes NKKs Hovedstyre for godkjennelse, men trer i kraft på det tidspunkt som er bestemt i lovvedtaket eller straks dersom intet er bestemt.

§6-2 Tolking av lovene
NKKs Lovkomite kan ikke tolke disse lovene med unntak av de deler som er obligatorisk som følge av medlemskapet i NKK jf Norsk Kennel Klubs lover §6-1.

§6-3 Oppløsning
For å oppløse klubben kreves det minst 3/4 flertall på ordinært årsmøte. Beslutningen må stadfestes på ekstraordinært årsmøte med minst 3/4 flertall. Først etter annen gangs vedtak trer beslutningen om oppløsning i kraft.
Ved oppløsning tilfaller klubbens midler et av årsmøte bestemt formål. Bestemmer ikke årsmøtet noe spesielt tilfaller midlene NKK.