Lover

Lover for Norsk Greyhound Klubb, stiftet 1952.

Fastsatt av Norsk Greyhound Klubbs styre etter fullmakt fra årsmøtet 22.03.18.

Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den 17.10.2018.

 

Kap. 1 Innledende bestemmelser

 

 • 1-1 Organisasjon og virkeområde

 

Klubbens navn er Norsk Greyhound Klubb, og forkortes til NGK. Klubben er selvstendig rettssubjekt og er å regne som egen juridisk enhet. Klubben er medlemsklubb i Norsk Kennel Klubb (NKK), og klubben er derfor forpliktet til å overholde NKKs lover, og bestemmelser, (med mindre særskilt dispensasjon er gitt av NKKs Hovedstyre). Klubben plikter også å vedta lover som pålegger sine egne medlemmer å følge NKKs lover og ikke å handle motstridende mot disse.

Klubben omfatter rasen greyhound. Klubbens verneting er Oslo.

 

 • 1-2 Formål

 

Norsk Greyhound Klubb har til formål å ivareta hundens og hundeholdets interesser i Norge, samt å bidra til å fremme positive aktiviteter med hund, hundesport og forvaltning av rasen greyhound

Norsk Greyhound Klubb skal også arbeide for etisk og praktisk riktig behandling av hunder, og for at avl av hunder skjer i ønsket retning, både når det gjelder rasestandard, bruksegenskaper og rasenes sunnhet.

 

I tillegg bør klubben etterstrebe å:

-bidra til å ivareta utviklingen av fysisk og psykisk sunne hunder, typeriktige, funksjonelle og sosialt vel tilpassede individer, gjerne i samarbeid med aktuell raseklubb.

-ivareta medlemmenes kynologiske interesser.

 

 • 1-3 Definisjoner

 

Klubbens organer:  

 • Årsmøte
 • Ekstraordinært årsmøte
 • Styret
 • Valgkomite

 

 • 1-4 Tilknytning og organisering

 

Norsk Greyhound Klubb er medlem i NKK og representerer klubbens medlemmer i saker som beskrevet i klubbens lover.

Norsk Greyhound Klubb skal ha lover som samsvarer med de obligatoriske krav i NKKs til enhver tid gjeldene lovmal for medlemsklubber. Lovmalen gjelder også for klubber som ikke har vedtatt nye lover i samsvar med lovmalen.

 

 

 

Kap. 2 Medlemskap og krav til dette

 

 • 2-1 Medlemskap

 

Husstandsmedlemskap forutsetter at det eksisterer et hovedmedlemskap på samme bostedsadresse. Husstandsmedlem vil ikke motta klubbens tidsskrift eller hundesport.

 

Æresmedlem, det kan til årsmøtet foreslås særlig fortjente medlemmer som klubbens æresmedlemmer. Det kreves 2/3 kvalifisert flertall og voteres uten debatt. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent til klubben

 

Styret kan påskjønne personer som har ytt klubben spesielt store tjenester i en enkelt­sak eller på et enkeltfelt. Disse tildeles hederstegn.

 

Medlemmene er forpliktet til å støtte Norsk Greyhound klubb og NKKs virksomhet samt å følge Norsk Greyhound Klubb og NKKS lover og bestemmelser. Medlemmene er forpliktet til å sette seg inn i gjeldende regler for aktiviteter og forhold de befatter seg med slik de er fastsatt av NKK eller klubben hva gjelder klubbinternt regelverk.

 

 • 2-2 Opphør av medlemskap

 

Medlemskap i klubben opphører ved:

 

 1. Utmeldelse skjer som hovedregel via «Min Side» på NKK.no, alternativt skriftlig (brev eller epost) til klubben
 2. Strykning besluttet av klubbens styre på grunn av manglende kontingentbetaling og/eller annen uregulert gjeld til klubben
 3. Strykning på grunn av manglende betaling av grunnkontingent til NKK
 4. Vedtak om eksklusjon etter NKKs lover Kap. 7

 

 • 2-3 Medlemskontingent

Alle enkeltmedlemmer betaler klubbkontingent fastsatt av klubbens årsmøte, samt grunnkontingent til NKK med den størrelse som er fastsatt av NKKs Representantskapsmøte.

 

Medlem har ingen rettigheter før full kontingent er betalt.

 

 

 • 2-4 Disiplinærreaksjoner

NKKs lover Kap.7 Disiplinærreaksjoner m.m gjelder i sin helhet.   

 

 

Kap 3 Organisasjon

 

 • 3-1 Høyeste myndighet

 

Klubbens høyeste myndighet er Årsmøtet som avholdes hvert år innen utgangen av mars.

 

Årsmøtet fatter sine vedtak med alminnelig flertall (50 % + 1 av stemmene, blanke stemmer teller ikke). Kvalifisert flertall brukes ved lovvedtak (krever 2/3 flertall) og oppløsing av klubben (krever 3/4 flertall)

 

I tilfelle av stemmelikhet er forslaget forkastet.

 

Et vedtak trer i kraft straks med mindre vedtaket selv angir noe annet.

 

Det kan alltid kreves skriftlig avstemning. Oppnås ikke alminnelig flertall (50 % + 1, blanke stemmer teller ikke) under første avstemming, gjennomføres ny avstemming. Den kandidat/det forslag som oppnådde færrest antall stemmer faller ut i neste avstemming inntil en kandidat/et forslag har oppnådd alminnelig flertall.

 

Alle klubbens medlemmer har forslagsrett til klubbens årsmøte.

 

 • 3-2 Møte og stemmerett

 

Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten i det år årsmøtet avholdes, og har vært medlem i minst 3 uker, har møterett og stemmerett på årsmøtet.

 

Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap.

 

Alle medlemmer over 15 år har fulle medlemsrettigheter og er valgbare til verv i klubben.

 

Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte eller ved fullmakt. Det kan stilles med maksimalt 2 fullmakter pr frammøtt medlem.

På klubbens årsmøte og ekstraordinært kan NKK møte med inntil 2 representanter som har talerett, men ikke stemmerett.

 

 • 3-3 Innkalling

 

Dato for årsmøtet skal bekjentgjøres for medlemmene med minst 8 ukers varsel.

 

Det skal av styret innkalles til ordinært årsmøte med minst 3 ukers frist. Innkallingen skal sendes, enten pr post, epost eller i adressert medlemsblad eller publiseres på klubbens nettsider.

 

Med innkallelsen skal følge:

 

 • Saksliste
 • Årsberetning
 • Regnskap med revisors beretning
 • Budsjett for inneværende år
 • Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato.
 • Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet. Forslag fra medlemmene må være styret i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato.

 

 • 3-4 Årsmøtets oppgaver.

 

Årsmøtets oppgaver er å:

 

 1. Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, fullmakter, innkallingen og dagsorden, samt å gi observatører rett til å være til stede.
 2. Oppnevne møteleder, referent(er), eventuelt tellekorps og 2 representanter til å undertegne protokollen fra møtet.
 3. Behandle årsberetning
 4. Godkjenne regnskap med revisors beretning
 5. Godkjenne budsjett for inneværende år
 6. Behandle og fatte vedtak i alle saker som er ført opp på innkallingens dagsorden. På dagsorden skal det i tillegg til rettidig fremmede forslag alltid stå behandling av kontingent.
  Benkeforslag (nye saker) er ikke tillatt, bare endringsforslag til rettidig fremmede forslag.
 7. Vedta instruks for organer som opprettes av årsmøtet.
 8. Velge:
 • Leder for 2 år
 • Nestleder for 2 år
 • Sekretær for 2 år
 • Kasserer for 2 år
 • [2] styremedlemmer for 2 år
 • [1] varamedlem for 1 år
 • Revisor med vararevisor for: 1 år.
 • Valgkomite med Leder og øvrige: 2 medlemmer for: 3 år, samt: 1 vararepresentant for 1 år
 • Lurecoursingkomite med Leder og 2 medlemmer for 3 år

 

Ved behov bør det ved valg settes en funksjonstid som sikrer kontinuitet i styret og komiteer.

 

Personer som er dømt av norske domstoler eller ilagt aktivitetsforbud av domstolene/ Mattilsynet for dyremishandling etter Dyrevelferdsloven kan ikke velges eller oppnevnes til tillitsverv i klubben.

 

Kun saker oppført på dagsorden kan behandles.

 

Endringsforslag til saker på dagsorden kan fremsettes under årsmøtet, dog ikke ved valg.

 

Benkeforslag ved personvalg er ikke tillatt. Dersom det ikke foreligger kandidater til tillitsverv, kan Årsmøtet vedta å akseptere benkeforslag. Dette er begrenset til to verv.

 

Forslag til kandidater ved personvalg skal sendes skriftlig til valgkomiteen innen nærmere fastsatte frister. Valgkomiteens innstilling og innkomne forslag på kandidater skal legges frem for årsmøtet til valg.

 

 • 3-5 Ekstraordinært årsmøte

 

Ekstraordinær årsmøte avholdes hvis årsmøtet, styret eller minst 10 % av medlemmene forlanger det.

 

Møtet holdes senest 8 uker etter at kravet er fremsatt.

 

Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av de ekstraordinære saker som skal behandles. Kun de saker eller forslag som ligger til grunn for kravet om ekstraordinært årsmøte kan behandles. Endringsforslag til saker på dagsorden kan fremsettes under årsmøtet, dog ikke ved valg. Benkeforslag er ikke tillatt.

Reglene for ordinært årsmøte gjelder for øvrig så langt de passer. Innsending av forslag til valgkomiteen må være valgkomiteen i hende senest 7 dager før ekstraordinært årsmøte.

 

Valgkomiteens innstilling må foreligge senest 2 dager før ekstraordinært årsmøte.

 

 

Kap 4 Styret m.v.

 

 • 4-1 Styret

Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene.

 

 • 4-2 Vedtak og representasjon

 

Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styremedlemmer er til stede. Vedtak fattes med alminnelig flertall (50 % + 1 av stemmene, blanke stemmer teller ikke). Ved stemmelikhet er forslaget forkastet.

 

Styret sammenkalles når leder bestemmer eller når ett av styremedlemmene krever det. Det skal føres referat fra styremøtene der styrets vedtak fremgår. Referatene skal være tilgjengelig for medlemmene og NKK.

 

Ved nestleders varige forfall avgjør styret om det skal innkalles til ekstraordinært årsmøte eller om ny nestleder skal velges av- og blant de resterende styremedlemmer.

 

 

 • 4-3 Styrets oppgaver er å:
 • lede klubben mellom årsmøtene
 • avholde årsmøte
 • drive klubben i samsvar med klubbens formål
 • gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet
 • oppnevne og avvikle komiteer, oppnevne representanter for klubben, og utarbeide retningslinjer for særkomiteer
 • søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber via den lokale NKK-regionen
 • behandle disiplinærsaker mot egne medlemmer
 • Eventuelt oppnevne representant til NKKs Representantskapsmøte

 

 

Kap. 5 Årsmøtevalgte verv/komiteer

 

 • 5-1 Valgkomite

 

Valgkomiteen består av Leder og 2 medlemmer. Leder har ansvar for komiteens arbeid. Valgkomiteen tar imot og skal selv fremme forslag på kandidater til alle de verv som skal besettes.

 

 • 5-2 Revisor

 

Årsmøtet velger revisor(er) og vararevisor. Revisor reviderer regnskapene og avgir beretning til årsmøtet.

Både revisor og vararevisor bør være personer med kunnskap og erfaring i regnskapsførsel.

 

 

Kap. 6 Diverse bestemmelser

 

 • 6-1 Lovendringer

 

Lovendringer kan kun skje på ordinært årsmøte og må vedtas med minst 2/3 flertall. Lovene og endringer av disse må sendes NKKs Hovedstyre for godkjennelse, men trer i kraft på det tidspunkt som er bestemt i lovvedtaket eller straks dersom intet er bestemt.

 

 • 6-2 Tolking av lovene

 

NKKs Lovkomite kan ikke tolke disse lovene med unntak av de deler som er obligatorisk som følge av medlemskapet i NKK jf Norsk Kennel Klubs lover §6-1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 • 6-3 Oppløsning

 

For å oppløse klubben kreves det minst ¾ flertall på ordinært årsmøte. Vedtaket må stadfestes på ekstraordinært årsmøte med minst ¾ flertall. Først etter annen gangs vedtak trer avgjørelsen om oppløsning i kraft.

 

Ved oppløsning tilfaller klubbens midler et av årsmøte bestemt formål. Bestemmer ikke årsmøtet noe spesielt tilfaller midlene NKK.

 

 • 6-4 Flertallsdefinisjoner

 

Simpelt flertall

 • Flest stemmer

Alminnelig flertall

 • 50 % + 1 av de avgitte stemmer
 • Blanke stemmer teller ikke

Absolutt flertall

 • 50 % + 1 av de avgitte stemmer
 • Blanke stemmer teller

Kvalifisert flertall

 • 2/3, 3/4 eller annet vedtektsfestet flertall
 • Blanke stemmer teller
 • Bruk er vedtektsfestet

 

 

Habilitetsregler, taushetsplikt mv: se NKKs saksbehandlingsregler