Styremøte NGK 12.04.2018

Møtereferat – Styremøte NGK 12.04.2018

Tilstede: Trine Slåttelid, Espen Engh, Lise Olesen, Tore Berg-Vingen, Thea Indrebø og Britt H. Waldum

Sted: Lier

Saksliste: 
1. Nytt styre
1B. Oppdatering mailingliste NKK
2. Ref. og oppsummering GF.
3. Ref. styremøter – retningslinjer for hjemmesiden
4. Kortsnutede
4B. Kontaktperson med «fullmakt» fra RFA
5. Hadeland
5B. Arbeidsoppgaver
5C. Premier
6. Samarbeidende klubbers utstillinger
7. Pins
8. Svar til Bjørn Larsen NLCK
9. Eventuelt

1.Nytt styre
Leder ønsket det nye styret velkommen. Info. om styrets sammensetning oppdateres på hjemmesiden.

1b. Oppdatering mailingliste NKK
Det skal legges inn oppdatert liste til NKK’s mailingliste; hele styret ønsker tilsendt info.

2. Oppsummering og referat GF.
Punktene fra GF-referatet ble behandlet.
Enkelte rutiner for styremedlemmers oppgaver endres.
Forslaget om stand på Dogs4all 2018 blir sendt ut til klubbens medlemmer med spørsmål om å ta fullt ansvar for denne. Dersom noen melder sin interesse ser styret igjen på saken.
NKK tilsendes vedtaket om reversering av «Fullcert-ordningen».
Lover for NGK ferdigstilles og oversendes NKK.

3.Ref. styremøter-retningslinjer for hjemmesiden
Styrereferater skal fra 2018 legges ut på klubbens hjemmeside.

4. Kortsnutede
Norsk Greyhound Klubb sender sine synspunkter til NKK. Dette i forhold til RAS og klubbens ivaretakelse av rasen vår.

4b. RFA
Raseklubbenes Fellesalllianse følges opp av styremedlem Tore Berg-Vingen, med videre rapport til styret.

5.a,b,c Hadeland
Det meste er på plass til årets utstilling, kun detaljer som gjenstår i samarbeid med utstillingskomiteen i NMK.

6.Samarbeidende klubbers utstilling.
Valget for utstillinger som greyhound skal delta på i 2019 er nøye vurdert i forhold til geografiske avstander, antall greyhound som bor i «nærområdet» og tidligere deltaker pr. utstilling.

7. Pins
Pins med NGK logo bestilles.

8. Svar til NLCK vedr. videre observatørstatus for NWK.
Dette er en sak for generalforsamlingen. Det kom ikke forslag til GF’18 om utvidet status, dermed er den ikke lenger gjeldende.

9.Eventuelt
Ingenting å rapportere om.

 

 Revetal 19.04.2018, Britt H. Waldum/Sekretær NGK